Schwalbe AV7 Tube Schrader - 20 x 1.5-2.50"
x REMOVE